غربالگری اول

غربالگری اول

در غربالگری اول با استفاده از سونوگرافی آزمایش خون تا 85% احتمال سندرم داون وتریزومی های 13  و18 بررسی می شود و در غربالگری دوم با تست های کوآدر مارکر خطر نقایص لوله عصبی نیز بررسی می شود و خطر سندرم داون هم مجددا تا احتمال 95% پیگیری می شود.
♦️غربالگری اول در مرکز سونوگرافی درمانگاه مرکزی مهرشهر
⭕️مهرشهر بلوار ارم بین خیابان 118 و 119
شماره تماس:33412345