چهار نشانه مهم برای مراجعه به روانشناس

چهار نشانه مهم برای مراجعه به روانشناس

 


1. زمانیکه شما به مدت طولانی و درحد  ناتوان کننده ای احساس درماندگی و غم می کنید، و به نظر می رسد مشکلتان با وجود تلاش های که انجام داده اید و کمک های که از دوستان و خانواده دریافت کرده اید، بهتر نشده است.

2.زمانیکه شما احساس کنید که انجام فعالیت های روزمره برایتان دشوار شده است: برای مثال کاهش توانای در تمرکز بر روی کارهای محول شده به شما در محل کارتان ودر نتیجه پایین آمدن عملکرد شغلیتان و ناراحتی ناشی از آن.

3.شما بیش اندازه نگران هستید و دائما منتظر خبرهای بد و ناگوار می باشید.

4.رفتارهایتان به خود یا دیگران صدمه می زند: برای مثال مصرف بیش از حد مواد و مشروبات الکلی و یا پرخاشگری و ...غیره

منبع: سایت انجمن روانشناسی آمریکا