مرکز شنوایی سنجی

♦️امکان تست سمعک ♦️تجویز و تنظیم سمعک های نامرئی و هوشمند ♦️تجویز سمعک در منزل ♦️تجویز،ساخت،تنظیم و تعمیر انواع سمعک نامرئی و ضد آب ♦️نمایندگی برندهای معروف سمعک دنیا