آزمایشگاه پاتوبیولوژی

. انجام كليه آزمايش هاي تخصصي و فوق تخصصي ، سيتولوژي و پاتولوژي آزمايش هاي كم خوني و ويتامين ها آزمايش قند و قند دوران بارداري پنل آزمايش هاي چربي پنل آزمايش هاي هپاتيت آزمايش هاي انعقادي آزمايش هاي باروري پنل آزمايش هاي غربالگري سلامت جنين آزمايش هاي سلامت قبل از دوران بارداري پنل آزمايش هاي تومورماركرها پنل آزمايش هاي سيستم ايمني بدن آزمايش هاي روماتوئيدي پنل آزمايش هاي عفوني و بيماري هاي مقاربتي آزمايش پاپ اسمير و ساير آزمايش هاي تخصصي و فوق تخصصي در اين مركز انجام می شود . آزمایشگاه هر روز هفته،حتی جمعه ها دایر است